ANLAŞMALI BOŞANMADAN SONRA BOŞANMA SEBEBİNE DAYANARAK TAZMİNAT İSTENEMEZ

             Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012-25372 sayılı olarak verdiği kararında, boşanma kararı tarafların anlaşmalarına dayanıyorsa, boşanma olduktan sonra davacının, boşanma sebebiyle artık manevi tazminat talep etmesinin mümkün olmadığına hükmetmiştir. 

              Yargıtay 2.Hukuk Dairesi; Anlaşmalı boşanma nedeni ile boşanma kararı verilmesi durumunda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri için  anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle tazminat istenemeyeceğine karar vermiştir.

              Konuyla ilgili kanun maddesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun

166. maddesinin 3.fıkrasıdır. Tüm madde metni başlığı ile beraber  şöyledir;

 VI. Evlilik birliğinin sarsılması

Madde 166 – Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir