Hakkında Yapılmış İcra Takibine Süresinde İtiraz Edemeyen Borçlunun İtiraz Hakkı Var mıdır ?

Devlet kurumlarından gelen tebligatlar, ihtarlar çok önemlidir. Bu evrakları gelen zarflarıyla birlikte muhafaza etmek şarttır. Bu tebligatlar ile çoğunlukla yasal mevzuat gereğince yapılması gereken işlemlere ilişkin süreler işlemeye başlar. Bu işlemler verilen sürelerde yapılmadığı takdirde ise sonuçları çok ağır olabilir. Bazen bu tebligatlar sahibine ulaşmadığı halde tebligat kanunu gereğince şeklen tebliğ edilmiş kabul edilebilir.Bu durumda usulsüz tebligattan bahsedilebilir. Usulsüz tebligatın söz konusu olduğu durumlarda yapılacak işlemler tebligatın geldiği kuruma ve merciye göre değişik olacaktır. Bu konuda mutlaka uzman avukattan hukuki yardım alınmalıdır.

İcra takibi neticesi yapılan usulüne uygun tebligat ile verilen süreleri ilgilisi bir mani nedeniyle kaçırabilir. Hakkındaki  icra takibine süresinde itiraz edemeyen borçluların itirazlarını yapabilmesini icra ve iflas kanunun 65 inci maddesi düzenlemiştir. Buna göre; Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir. Ancak borçlu, maninin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve müteakip fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur. İtiraz üzerine  icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. Mercii, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur. Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da isteyebilir. Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir.Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, merciden itirazın kaldırılmasını istemez veya aynı süre içinde 67 nci maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar.

 

Avukat Hakan Güler  24.11.2013