Tapu Kayıtlarındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapu kayıtlarındaki kimlik bilgileri yanlış, eksik veya silinmiş olduğu durumlarda tapu sicil müdürlüğünde işlem yapmak mümkün olmamaktadır. Bu gibi durumlar Miras intikallerinde daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu durumda tapu kaydında düzeltim davası veya duruma göre tespit davası açılması gerekecektir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1027. maddesi tapu kütüklerindeki düzeltmelerin nasıl yapılacağını belirtmektedir. Buna göre, Düzeltme, ” İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca resen düzeltir.” şeklindeki kanun maddesinin metninde belirtilen ilkelere göre yapılacaktır. Mülkiyet hakkının tescili başlıklı Tapu Sicil Tüzüğü’nün (22.07.2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı) 28. maddesinde  kütükte bulunması zorunlu bilgiler; kişinin adı ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası olarak belirlenmiştir. Tapu sicil kütüğünde bulunması gereken zorunlu bilgilerdeki eksiklik,yanlışlık..vs durumların giderilmesi için tapu kaydının düzeltilmesi için dava açılması zorunludur. Ancak kimi zaman tapu sicil kütüğünde bulunması gereken zorunlu bilgiler arasında olmayan anne ismi ve diğer bazı kimlik bilgilerinin noksan olması nedeniyle intikal işleminin tapu müdürlüğünce  yapılmadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumda eğer, tapunun tesciline dayanak yapılan işlemde düzeltimi gerektirir bir hata yapılmışsa, bu hata Tapu Sicil Tüzüğü’nün 75. maddesi uyarınca, ilgilisinin başvurusu üzerine o maddedeki koşullar araştırılarak, idarece düzeltilmelidir. Bu maddeler dışındaki örneğin davacı tarafından tapuya ibraz edilen veraset belgesindeki kişi ile intikal yapılacak tapu kaydındaki kişinin  aynı kişiler olup olmadığı konusunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle davacının intikal talebinin idarece reddedildiği durumlarda ise  tespit istenerek  dava açılması gerekmektedir.Davada yapılan araştırma, inceleme ve toplanan delillerle  tapuda intikal işlemlerinin yaptırılabilmesi için tereddüt doğuran kimlikteki kişilerin ( kayıt maliki  ile davacının miras bırakanının )  aynı şahıs olduğunun tespitine şeklinde bir tespit hükmü alınması yeterli olacaktır. 27.07.2014

Av.Hakan GÜLER

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir