Yasal Ön Alım (Şuf’a) Hakkının Kullanılması Durumunda Ödenecek Bedel

Yasal Ön Alım (Şuf’a) Hakkının Kullanılması Durumunda Ödenecek Bedel; Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ile Alıcı Tarafından Ödenen Tapu Harç ve Masrafları Toplamıdır. Önalım (Şuf’a) hakkı konusu  4721 sayılı Medeni Kanunun 732 ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir. Medeni Kanunun 732.maddesine göre; Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Medeni Kanunun 734 maddesine göre – Önalım hakkı(şufa hakkı), alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.                                                                                                                                            Önalım hakkının kullanılması nedeniyle açılan davalarda, davacı; davalı adına kayıtlı payın iptali ile payın tapuda kendi adına tescilini talep eder. Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda, payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve payın üçüncü kişiye satılması ile kullanılabilir hale gelir. Önalım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı(payı satın alan) arasında kapsam ve şartları satıcı(payını satan) ile payı satın alan alıcı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım bedeli tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından ibarettir.

Şuf’a önalım hakkının kullanılabileceği bir taşınmaz (gayrimenkul,arsa,tarla,daire,..vs) hissesi satın alan eğer bunun bedelini tapuda düşük gösterirse sonucuna katlanacaktır.Satış işleminin tarafı olan kişi  kendi muvazaasına dayanamaz.Yani kendisine karşı şuf’a hakkı (ön alım hakkı) kullanıldığında yerin daha değerli olduğunu tapuda düşük bedel gösterildiğini ileri sürerek kendisine ödenecek bedeli arttıramaz.Medeni Kanunun  734. maddesine göre;  Önalım hakkı sahibi(dava açarak şuf’a hakkını kullanan kişi), adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hakim tarafından belirlenen süre içinde hakimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.

Buna göre dava açarak önalım hakkını kullanan kişi  hakim tarafından belirlenen süre içinde hakimin belirleyeceği yere ön alım (şuf’a) bedelini yatırmadığı takdirde davası reddedilir.

Son Not :  İcradan yapılan satışlar ve diğer cebri artırmayla yapılan satışlarda önalım hakkı(şufa hakkı) kullanılamaz. Önalım(şuf’a) hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım(şufa) hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tabidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı, (Şuf’a hakkı)satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir