Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012 Yılında Verdiği Kararında Açılan ve Açılacak Tazminat Davaları İle İlgili Zamanaşımı Konusunda Önemli Kurallar Belirlemiştir

                Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012 yılında verdiği  kararına göre ; Ceza davası derdest olduğu sürece, hukuk mahkemesinde açılmış olan tazminat davası hakkında da, zamanaşımı süresi işlemeyecek; bununla birlikte, olay tarihi dikkate alınarak, hukuk davası hakkında uygulanması gereken uzamış ceza zamanaşımı süresi dolduktan sonra, ceza mahkemesinin kararı kesinleşir ise , bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren ,(Eski BK m:60/1’e göre 1 yıl ) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 72. maddesindeki 2 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde,tazminat davası açılabilecektir.

   Buna göre;

               Ceza mahkemesinde süren yargılamanın,  hukuk davasının(maddi- manevi tazminat davası) açılma  tarihinden önce sonuçlanmış olması durumunda  zamanaşımı konusu şöyledir; Tazminat davasına konu olayın(taksirle bir insanın ölümüne neden olma ) tarihi 01.06.2005 ve  sonra ise 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU yürürlükte olacağından 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 85/1. maddesinde düzenlenen taksirle ölüme sebebiyet suçu kapsamındaki olaya ilişkin  suçun cezası   2 yıldan 6 yıla kadar hapis olarak  yaptırıma bağlanmıştır.Aynı yasa’nın 66/4 maddesi uyarınca dava zaman aşımının tespitinde suç için öngörülen yaptırımın azami haddinin esas alınacağı, buna göre eylemin tabi olduğu dava asli zaman aşımı süresinin belirleneceği öngörülmüştür.Tazminata  konu  olayın 5237 sayılı TCK.nunda suç olarak düzenlendiği 85/1 maddesi , aynı yasanın 66/1-d maddesi uyarınca 15 yıllık asli zaman aşımı süresine tabidir. 01.06.2005 tarihinden önce meydana gelen bir fiil nedeniyle 455/1 maddesi kapsamındaki suçun cezası 2 seneden 5 seneye kadar olduğundan 765 sayılı TCK 102/4 ceza davası zamanaşımı süresi 5 yıldır.

          O halde trafik kazası neticesinde taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet veren durumların oluştuğu hallerde açılacak tazminat davalarında uygulanacak ( uzamış ) ceza zamanaşımı süresi 5237 sayılı TCK ya göre 15 yıldır. 765 sayılı TCK na göre 5 yıldır.

               Bu itibarla CEZA MAHKEMESİ KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTE UZAMIŞ CEZA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN DOLMADIĞI DURUMLARDA BORÇLAR KANUNU’NUN VE/ VEYA 2918 SAYILI KTK.NUN 109 /1 MADDESİ UYARINCA CEZA MAHKEMESİ KARARININ KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 VEYA 2 YILLIK SÜRELERİN UYGULANMASINA DA  TABİ OLMAYACAKTIR.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir