Noter ihtarnamesi veya ihbarnamesi nedir, nasıl ve ne zaman çekilir ? Noter ihtarnamesi veya ihbarnamesi içeriğinde bulunması zorunlu unsurlar nelerdir, hangi konularda kim tarafından hazırlanır, gönderilir ?

1512  sayılı Noterlik Kanunun 60. maddesi ve  Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 7. maddesine göre;  İhtarname, ihbarname ve protesto göndermek noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında sayılmaktadır.İhtarname veya ihbarnamenin tanımı  ise Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. maddesinde “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde yapılmıştır. Aynı yönetmelik maddesinin son fıkrasına göre; İhtarname veya ihbarname işlemlerinin Noterlik Kanununda ön görülen şekil ve şartlara göre yapılması gerektiği düzenlenmiştir.

1512  sayılı Noterlik Kanunun 106. maddesinde  İhtarname ve ihbarnamede bulunması zorunlu unsurlar sayılmıştır. Buna göre: Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarnamenin, 1- İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,2- İhtar ve ihbar konusunu,3- İstemde bulunanın imzasını, 4- Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), içermesi gerekmektedir.

Noterden gönderilecek ihtarname veya ihbarnameyi kimin hazırlaması gerektiğini ise 1512  sayılı Noterlik Kanunun 106. maddesinin son fıkrası yanıtlamıştır. Buna göre; İhtarname ve ihbarnameler ilgilisi tarafından yazılıp tebliğ için notere getirilebileceği gibi, notere de yazdırılabilmektedir.

Yukarıda yapılan izahlardan da anlaşılacağı üzere ihtarname veya ihbarname göndermek her türlü hukuki işlemlere ilişkin olarak yapılabilen noterlik işlemi olup her açıdan ilgilileri için önemli sonuçları olan resmi bir işlemdir. Resmi bir işlem olması nedeniyle inkarı mümkün olmayıp bütün unsurlarıyla delil hüviyetindedir.

İhtarname veya ihbarname gönderilecek hukuki konulara örnek olarak şunlar verilebilir; İşçilik hak ve alacaklarının (maaş, ücret, kıdem, ihbar,izin, fazla mesai, tatil ücretleri, prim, mobbing, kötü niyet..vs işçilik alacakları)  talep edilmesi, iş akdinin feshedilmesi gibi iş hukuku konularında, borçluya borcunu ödemesi için ihtarname gönderilmesi veya ipoteğin paraya çevrilmesi için muacceliyet ihbarı gibi icra hukuku konularında, alım-satım, mal değişim, bağışlama, kira, ödünç(ariyet), hizmet, eser, kefalet, ortaklık, komisyon,vekalet, yayım, saklama sözleşmeleri gibi borçlar hukuk konularında ve aile hukuku, medeni hukuk, gayrimenkul hukuku, kamulaştırma hukuku gibi diğer tüm hukuk konularında ihtarname ve ihbarnamenin önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu nedenle  mevzuatımızda kişilerin  hak ve alacaklarının elde edilmesinde çok önemli  fonksiyonları olan ihtarname veya ihbarnamelerin hukuki bilgi ve beceriyle hazırlanması çok önemlidir. İhtarname veya ihbarnamenin içeriğinin yanlış hazırlanması kişilere büyük maddi ve manevi kayıplar verdirebileceği gibi doğru hazırlanması büyük maddi kazançlar elde edilmesini sağlayacaktır. Uzman bir avukatın hazırladığı ihtarname veya ihbarnameler her açıdan müvekkiline büyük maddi ve manevi kazançlar sağlayacak ileride açılacak davaların kazanılmasına imkan verecektir. Avukatın hukuki bilgi ve tecrübesiyle hazırlayarak noter vasıtasıyla gönderdiği ihtarname veya ihbarnameler  dava açılmasına bile gerek olmadan sorunun çözülmesini sağlayabilecektir.

Av.Hakan GÜLER –05352765556 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir